NİHAİ KULLANICIYLA LİSANS SÖZLEŞMESİ

İşbununla «Lingualeo» (bundan böyle— «lisans sahibi») nihai kullanıcıyla yapacağı işbu lisans sözleşmesi (halka arz) koşullarında http://lingualeo.com. internet servisinde lisans sahibine ait yazılımın münhasır olmayan kullanım hakkının verilmesine ilişkin lisans sözleşmesini nihai kullanıcıyla imzalamak niyetinde olduğunu beyan etmektedir.

1. Kavramlar ve Tespitler

1.1. işbu sözleşmenin amaçları doğrultusunda, aşağıda yer alan kavramların açıklamaları şöyledir (terimlerin kolay bulunması için alfabetik sıra gözetilmiştir);

1.1.1. Lisans sahibinin sitesi ve platformunun ek işlev – Platform ve sitenin kurslar, programlar ve diğer imkanları da kapsayan ek imkanları

1.1.2. Lisans sözleşmesinin imzalanması (halka arzın kabulü) – aşağıdakilerden birini (veya birkaçını) yapmak suretiyle, nihai kullanıcı tarafından işbu lisans sözleşmesi hükümlerinin tam ve koşulsuz olarak kabul edilmiş olması:

 • Lisans sahibinin sitesinde usulüne uygun şekilde kayıt ve/veya yetkilendirme yapılması
 • Lisans sahibinin platformuna talep gönderilmesi, ya da ilgili kişisel kabin sayfasında yer alan ve tercih edilen tarifeye ve/veya tarife planına göre site ve platformun ek işlevini kullanma yetkisi için gerekli diğer işlerin nihai kullanıcı tarafından yapılması.
 • Site ve platformun ek işlevini kullanma yetkisinin alınması için, ilgili ek işlevin tarifeyle ve/veya tarife planıyla belirlenmiş olan ücretin peşin ödemesinin yapılması.
 • Platform ve sitenin nihai kullanıcı tarafından istenilen herhangi bir biçimde kullanılmaya başlanması.

1.1.3. Nihai kullanıcı (yani siz) – lisans sahibi ile lisans sözleşmesini imzalayan (teklifin kabulü) gerçek kişi.

1.1.4. Lisans sözleşmesi (sözleşme) – Lisans sahibinin sitesinde yer alan ve http://lingualeo.com/blog/tr/termsofuse/ internet adresinden erişilebilen, tüm ekleri, değişiklikleri, düzenlemeleri ile birlikte işbu belgenin metnidir.

1.1.5. Kişisel kabin – yetkilendirme işleminden sonra erişilebilir olan ve nihai kullanıcı tarafından platform ve site için alınmış hakların kullanım hacmi hakkında istatistiksel bilgiler içeren nihai kullanıcının lisans sahibine ait sitedeki web-sayfası. Ayrıca bu sayfada platform ve sitenin ek işlevlerini kullanma yetkisi için gerekli lisans sözleşmesi de imzalanabilir, iptali yapılabilir. Ayrıca platform ve site kullanım kuraları içinde öngörülmüş ise, burada lisans sahibinin nihai kullanıcıya yapacağı bildirimler de yer alacaktır.

1.1.6. Lisans sahibinin platformu –Lisans sahibinin sitesi ile entegre edilmiş lisans sahibine ait yazılım ve donanımlar.

1.1.7. Platform ve site kullanım şartları (bundan böyle Yönetmelik denecek) – işbu lisans sözleşmesinin eki olup, lisans sahibinin platform ve sitesini kullanma yetkileri için genel koşulları ve ayrıca yasak ve sınırlamaları belirleyen kurallar.

1.1.8. Planlı bakım işleri tüzüğü (tüzük) –donanım ve yazılım değişikliği, ayrıca randımanın artmasını, lisans sahibinin teknik araçlarının gelişmesini sağlayacak diğer işlerin yapılması ile ilgili platformda, sitede ve platform ve site ek işlevleri üzerinde yapılacak çalışmalar sırasında ara vermeyi gerektiren planlı bakım işlerinin yapılma şeklini düzenleyen lisans sahibinin iç tüzüğü.

1.1.9. Lisans sahibinin sitesi – http://lingualeo.com. ağ adresinden erişilebilir olan otomatik bilgi sistemi.

2. Sözleşmenin konusu

2.1. Lisans sahibinin yükümlülükleri:

а) Kendisine ait platform ve sitenin işlevselliği dahilinde basit lisans (münhasır olmayan) koşullarında platform ve sitesinin işlevsel kullanım hakkını, ayrıca kendisine ait platform ve sitenin ek işlevselliğini kullanma yetkisini tercih edilen tarife ve/veya tarife planı koşullarına uygun olarak nihai kullanıcıya vermek.

б) Kendisine ait platform ve sitenin çalışmasını sağlamak, nihai kullanıcıya teknik destekte bulunmak. Nihai kullanıcı lisans sahibine ait platform ve sitenin belirtilen koşullar altında kullanım hakkını, ayrıca platform ve sitenin ek işlevini kullanma yetkisini tercih edilen tarife ve/veya tarife planına göre kabul etmeyi, işbu sözleşmede bir komisyon öngörülmüş ise, lisans sahibinin komisyonunu ödemeyi taahhüt etmektedir.

2.2. Platform ve sitenin, platform ve site ek işlevinin kullanma yetkilerinin adı, içeriği ve miktarı, tarifeler ve/veya tarife planları bunların ödemeleri ve sözleşmenin diğer önemli koşulları yönetmeliğe uygun şekilde belirlenir.

3. Tarafların hak ve sorumlulukları:

3.1. Lisans sahibinin taahhütleri:

3.1.1. Kendisine ait platform ve sitenin işlevselliği çerçevesinde basit lisans (münhasır olmayan) koşulları altında platform ve sitesinin işlevsel kullanım hakkını, ayrıca kendisine ait platform ve sitenin ek işlevselliğini kullanma yetkisini tercih edilen tarife ve/veya tarife planına uygun olarak işbu sözleşme ve yönetmelik gereğince nihai kullanıcıya vermek.

3.1.2. Platform ve sitenin ek işlevini kullanma yetkisiyle ilgili ücretlerle ilgili değişen tarifeler ve/veya tarife planları hakkında imkanlar dahilinde nihai kullanıcıyı, yeni tarife ve/veya tarife planları uygulanmaya başlamadan en az 10 gün öncesinde bilgilendirmek.

3.1.3. Geçerliliği olan yetkiler ile ve ayrıca işbu sözleşme ve yönetmelikle öngörülmüş diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

3.2. Lisans sahibinin hakları:

3.2.1. işbu lisans sözleşmesinde öngörülen ve ayrıca işbu sözleşmeyle ve kanunlarca belirlenmiş koşulların nihai kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda, nihai kullanıcıyla yaptığı lisans sözleşmesini feshedebilir veya faaliyetlerini durdurabilir.

3.2.2. Nihai kullanıcı tarafından tercih edilmiş tarife ve/veya tarife planı koşullarında bir ön ödeme öngörülmüş ise, bu ödeme yapılıncaya kadar platform ve site ek işlevinden yararlanma yetkisini vermeyebilir.

3.2.3. Kendisi tarafından sağlanan platform ve site ek işlev kullanım hacmini hesaplayan ekipmanın eksi bakiye göstermesi durumunda, nihai kullanıcının platform ve site ek işlevine erişimini engelleyebilir.

3.2.4. Nihai kullanıcının platform ve site işlevlerinin normal şekilde kullanımını tehdit edici farklı çalışmaları olması durumunda, bunlara sınırlama getirebilir.

3.2.5. Planlı bakım çalışmaları tüzüğü gereğince, platform ve sitenin çalışmasına ara vermeyi gerektirecek işleri yapabilmek.

3.2.6. işbu lisans sözleşmesi hükümlerini ve yönetmeliği usulüne uygun şekilde tek taraflı olarak değiştirebilir.

3.2.7. Kabul görmüş yetkiler ve/veya işbu lisans sözleşmesi ile öngörüldüğü şekilde sözleşmeden tek taraflı olarak cayabilir.

3.2.8. Kabul görmüş yetkiler, işbu lisans sözleşmesi ve yönetmeliğin öngördüğü diğer yetkileri kullanabilir.

3.3. Nihai kullanıcının taahhütleri:

3.3.1. İşbu lisans sözleşmesi ve yönetmelikçe belirlenmiş platform ve site kullanım düzenine riayet etmek.

3.3.2. Platform ve site ek işlev kullanım bedelinin tamamını işbu lisans sözleşmesinde belirlenmiş süresi içerisinde ödemek.

3.3.3. Geçerliliği olan yetkiler ile ve ayrıca işbu sözleşme ve yönetmelikle öngörülmüş diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

3.4. Nihai Kullanıcının hakları:

3.4.1. Platform ve site ek işlev kullanımı için tarife ve/veya tarife planı seçebilir.

3.4.2. Platform ve site ek işlev kullanım ücretini ödemek koşuluyla lisans sözleşmesinden tek taraflı olarak cayabilir.

3.4.3. Tercih edilen tarife planında böyle bir imkan sunulmuşsa, lisans sahibine bildirimde bulunarak platform ve site ek işlev kullanımını durdurabilir.

3.4.4. Kabul görmüş yetkiler, işbu lisans sözleşmesi ve yönetmeliğin öngördüğü diğer haklarını kullanabilir.

4. Verilen yetkilerin ücretleri ve ödemeler

4.1. Lisans sahibine ait platform ve sitenin işlevselliği çerçevesinde basit lisans (münhasır olmayan) koşulları altında platform ve sitesinin işlevsel kullanım yetkisi nihai kullanıcıya ücretsiz verilmektedir.

4.2. Platform ve sitesinin kullanım yetkisi nihai kullanıcıya verilen hakların adı, içeriği ve hacmine bağlı olarak kendisi tarafından tercih edilen tarife ve/veya tarife planı doğrultusunda verilecektir. Tarifelendirme şekli ve birimi onaylanmış ilgili tarife ve/veya tarife planında gösterilmiştir.

4.3. Platform ve sitesinin ek işlevi kullanım bedeli, tercih edilen tarife ve/veya tarife planına bağlı olarak, nihai kullanıcı tarafından tek seferde veya aylık ücret şeklinde ödenecektir.

4.4. Platform ve sitesinin ek işlevi kullanımına ilişkin hesapların dayanağı nihai kullanıcının kullanım miktarını hesaplayan lisans sahibinin donanımındaki veriler olacaktır.

4.5. Sözleşmeyle ilgili ödemeler gayri nakdi olarak, lisans sahibinin banka hesabına transfer yoluyla, ödeme terminalleri veya lisans sahibinin kabul ettiği ödeme sistemleri ile veya lisans sahibinin sitesinde şart koşulmuş diğer vasıtalarla gerçekleştirilecektir.

4.6. Platform ve sitesinin ek işlevi kullanım ücretinin ödemesi, aylık üyelik ücretinin ödenmesi ve artı bakiyeyi korumak için düşünülmüş ödemedeki kurallara göre nihai kullanıcı tarafından peşin ödeme yapılması suretiyle gerçekleştirilir..

4.7. ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, lisans sahibi borç tamamen ödeninceye kadar sözleşme gereği vermiş olduğu yetkileri kullandırmayabilir veya platform ve sitesinin ek işlevinin kullanımını durdurabilir.

5. Ücret İade Politikası

5.1 Bu bölüm LinguaLeo’nun (“lisans sahibi”) web sitesinde ve mobil uygulamalarında bulunan ek kullanım hakkının (“Gold Üyelik”) ve diğer ücretli program ve kursların (“hizmetlerin”) satın alımına ilişkin iade şartlarını açıklar.

5.2 Eğer son kullanıcı (“üye”), ücret karşılığı bir hizmet satın alır ancak bu hizmete dair memnuniyetsizliği veya hizmeti kullanmak istememesi sebebiyle ücret iadesi talep ederse, bunu lisans sahibinin üye destek birimine bildirmelidir. Bildirim, web sitesi veya mobil uygulamalar içindeki bildirim formları kullanılarak; veya support@lingualeo.com adresine doğrudan eposta gönderilerek yapılabilir.

5.3 Eğer üye, TELİF HAKKI BULUNMAYAN bir hizmet satın aldıysa, lisans sahibi bu hizmeti ödenen tutara eşdeğer başka bir hizmet ile değiştirmeyi teklif eder. Eğer Gold Üyelik satın alındıysa, lisans sahibi bu hizmeti ödenen tutara en yakın hizmet ile değiştirmeyi teklif eder.

5.4 Eğer üye değişim teklifini reddeder ve ücret iadesi talep ederse; lisans sahibi, ödemeye ait komisyon ücretlerini peşinen mahsup etmek koşuluyla, hizmet ücretini üyeye iade eder. Üyenin geri ödeme talep ettiği tarih, komisyon ücretlerinin tahsilatında bağlayıcı değildir ve bu ücret her koşulda üye tarafından ödenir.
Aşağıda madde 5.5’te listelenen durumlar halinde ücret iadesi veya program değişim teklifi yapılamamaktadır:

5.5 Ücret iadesi ve değişim hakkından yararlanılamayacak durumlar:

5.5.1 Üyenin TELİF HAKKI BULUNAN bir kurs/program satın almış olması

5.5.2 Üyenin birden fazla ürün veya hizmeti içeren kampanyalı bir paket satın almış olması, veya satın alım aşamasında ürünün/hizmetin iade edilemeyecek ve değiştirilemeyecek olduğunun belirtilmiş olması

5.5.3 Ürün veya hizmetin bir kampanya kodu ile ücretsiz olarak edinilmiş olması

5.5.4 Üyenin satın alınan hizmeti kullanmış olması (kurs veya alıştırmaların %10’undan fazlasının tamamlanmış olması kullanılmış hizmet olarak değerlendirilmektedir)

5.6. Web sayfasının ek özelliklerini kullanım hakkı için Amerikan Doları para birimi ile Rusya dışındaki herhangi bir ülkeden yapılan tüm ödemelere dair para iadeleri yalnızca son kullanıcının Amerikan Doları döviz hesabına ya da PayPal hesabına yapılabilir (PayPal hesabının dış transferlere izin verdiği hallerde).

5.7. Üyenin değişim/iade talebi, 14 iş günü içinde incelenir ve yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlar altında iade işlemi gerçekleştirilir. Talep durumunun sonucu üyeye eposta yoluyla bildirilir.

6. Lisans sahibinin sorumlulukları:

6.1. Platform, site kullanım yetkisi ve platform ve site ek işlev kullanım yetkisi “olduğu gibi” verilecek olup, bu konuda platform, site ve platform ve site ek işlevinin onun talepleri doğrultusunda olacağına, erişimin kesintisiz, hızlı, güvenli ve hatasız sağlanacağına, platform, site, platform ve site ek işlevin kullanımından elde edilen sonuçların hassas ve güvenilir olacağına, her hangi bir ürünün, hizmetin, bilginin veya platform, site, platform ve site ek işlevinin kullanımından elde edilen diğer bir içeriğin kalitesinin sizin beklentilerinize cevap vereceğine, platform, site, platform ve site ek işlevin kullanımı sırasında oluşacak tüm hataların giderilebileceğine dair hangi bir garanti verilmemektedir.

6.2. Platform, site, platform ve site ek işlevleri yeni işlevsel imkanlarla sürekli olarak yenilendiğinden, sunulan işlevlerin adı ve içeriği nihai kullanıcıya önceden bir bilgilendirme yapmaksızın zaman zaman değişebilir. Lisans sahibi platform, site, platform ve site ek işlevin her hangi bir fonksiyonunu nihai kullanıcıya önceden bir bilgilendirme yapmaksızın kendi tercihine göre durdurabilir (geçici veya kalıcı olarak).

6.3. Lisans sahibi üçüncü şahısların yazılımlarındaki veya donanımlarının çalışmasındaki aksaklıklardan kaynaklanacak platform, site, platform ve site ek işlevlerinin kesintilerden sorumlu değildir.

6.4. Lisans sahibi yetkili devlet organların talepleri doğrultusunda, platform, site, platform ve site ek işlevlerinin çalışmasının askıya alınmasından sorumlu olmayacaktır.

6.5. Lisan sahibi tüzük kurallarına uygun şekilde platform, site, platform ve site ek işlevlerinin çalışmasına ara verileceğine dair nihai kullanıcıya bilgi verilmesi kaydıyla, donanım ve yazılım değişikliği veya randımanın artırılmasını, lisans sahibinin teknik araçlarının geliştirilmesini sağlayacak diğer işlerin yapılması için gerekli olan, platform, site ve platform ve site ek işlevlerine erişime ara verilmesinden sorumlu olmayacaktır.

6.6. Lisan sahibi ağ bağlantısının farklı bölümlerine erişimden ve işlevselliğinden sorumlu değildir. Lisans sahibi bir iletişim ağı üzerinden geçici veya sürekli olarak erişimi olmayan siteler veya sunucularla bilgi alışverişinin yapılabileceğini garanti etmemektedir.

6.7. Lisan sahibi nihai kullanıcının platform, site, platform ve site ek işleviyle çalışma yaparken kullanacağı donanım ve yazılımların güvenliğini sağlamaktan sorumlu değildir.

6.8. Lisans sahibi nihai kullanıcının platformu, siteyi, platform ve sitenin ek işlevlerini kullanırken yaptığı işlerden sorumlu değildir. Lisans sahibinin sorumluluk sınırları taraflar açısından zorunluluk arz eden platform ve site kullanım yönetmeliği gereğince açık bir biçimde belirlenmiştir.

6.9. Lisans sahibinin sözleşme gereği sorumluluklarının tamamı her durumda nihai kullanıcının uğradığı ve belgelerle teyit edilen, verilen yetkiler için hesap dönemi içerisinde ödemesi yapılan miktarı aşmayacak tutardaki zararla sınırlıdır.

7. Nihai kullanıcının sorumlulukları

7.1. Nihai kullanıcı yürürlükteki yasalara, sözleşme hükümlerine ve yönetmeliğe uygun olarak, sözleşme gereği taahhütlerini ihlal etmekten sorumlu olacaktır.

7.2. Nihai kullanıcı tarafından ödemenin geciktirilmesi ya da yürürlükteki yasalara, sözleşme hükümlerine ve yönetmeliğe aykırı başka bir ihlal söz konusu olduğunda, nihai kullanıcı borcunun tamamını ödeyinceye kadar ya da diğer ihlallerini sona erdirinceye kadar, lisans sahibi platforma, siteye, platform ve sitenin ek işlevlerine erişimi tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahiptir. Platforma, siteye, platform ve sitenin ek işlevlerine yeniden erişim, lisans sahibi tarafından nihai kullanıcının taahhütlerini yerine getirdiği andan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sağlanacaktır.

7.3. Son Kullanıcının Site üzerinde rahatsız edici ve tasvip edilmeyen bir davranışı ile Sözleşme ve Şartlar’ı ihlal etmesi durumunda Lisans Veren Son Kullanıcı’nın platforma erişimini engelleyebilir. Bu durumda Son Kullanıcı’nın ek özelliklerden faydalanmak için yaptığı ödeme iade edilmez.

7.4. Platform ve sitenin ek işlevlerini kullanma bedelinin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya zamanında ödenmemesi durumunda, lisans sahibi nihai kullanıcıdan borcun tamamını kapatıncaya kadarki her gecikme günü için kullanım yetkisi verilmiş fakat ödemesi yapılmamış ya da zamanında yapılmamış ya da eksik ödenmiş bedelin %0,1’i (sıfır tam onda bir) oranında gecikme zammı talep edebilir. Nihai kullanıcı gecikme zammını lisans sahibine ödeme talebinde bulunduğu andan itibaren 5 (beş) gün içerisinde ödemelidir.

7.5. Lisans sahibi gecikme zammı ve zararların bedelini, sözleşme gereği komisyon ücreti olarak gelen paradan kesilebilir.

7.6 İşbu sözleşme ile Son Kullanıcı, Site üzerinde yaptığı cümle ve kelime çevirilerinin Lisans Veren tarafından kullanılmasına müsaade eder. Kullanıcı bu hakkı vererek, çevirilerin sitede herhangi bir yerde kopyalanmasına ve yayınlanmasına izin verdiği gibi, benzer kullanım haklarından üçüncü tarafların faydalanmasına da izin vermiş olur.

8. Önüne geçilemez durumlar (mücbir haller)

8.1. taraflar sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelen önüne geçilemez haller sebebiyle, sözleşme gereği taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirme sorumluluklarından muaf kalırlar. Bu tür durumlara dahil olan olaylar; doğal afetler, doğal ve endüstriyel kazalar, terör saldırıları, askeri harekatlar, halk ayaklanmaları, devlet veya yerel yönetimlerin tarafların sözleşme kapsamında faaliyetlerini yasaklayan veya kısıtlayan düzenlemeleri benimsemesi, önceden görülmesi veya tedbir alınması mümkün olmayan ve tarafların sözleşme gereği taahhütlerini yerine getirmeyi imkansız kılan diğer durumlardır.

8.2. sözleşme gereği taahhütleri yerine getirmeyi imkansız kılan önüne geçilemez durumlar meydana geldiğinde, tarafların taahhütlerini yerine getirme süresi bu tür durumların devam süresince ve bu durumların doğurduğu sonuçlar telafi edilinceye kadar, ancak 60 (altmış) takvim gününü geçmemek kaydıyla ertelenir. Mücbir hallerin bahsi geçen süreden daha fazla devam etmesi halinde ya da vuku bulduğu sırada belirlenen bu süreyi aşacağı taraflara aşikar olduğu hallerde, sözleşmeye son verilir.

9. Lisans sözleşmesinin süresi, değişiklikler ve feshedilmesi

9.1. İşbu lisans sözleşmesi imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer (bkz. md.1.1.2) ve :

а) platform, site ve/veya platform ve sitenin ek işlevlerini kullanma yetkisinin verildiği süreyle uygun düşen sözleşme süresi içerisinde taraflar yükümlülüklerini tam olarak yerine getirince kadar ya da

b) sözleşme feshedilinceye kadar geçerlidir.

9.2. Lisans sahibi kendi tercihine göre, herhangi bir zamanda sözleşme üzerinde değişiklik yapma ve/veya sözleşmeyi iptal etme hakkını saklı tutar. Sözleşme üzerinde değişiklik yapılacağı veya sözleşmenin iptal edileceğine dair nihai kullanıcıyı bilgilendirme işi, lisans sahibinin tercihine göre kendi sitesinde yayınlanabilir, kitle iletişim araçlarıyla ilan edilebilir ya da sözleşme imzalanırken ya da ifa edildiği sırada nihai kullanıcı tarafından belirtilmiş kendisine ait bir elektronik posta adresine ilgili bir bildirim gönderilmek suretiyle yapılabilir.

9.3. sözleşmenin iptali veya değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikler, eğer sözleşmeyle veya ilave başka bir bildirime başka bir süre belirtilmemiş ise, nihai kullanıcıya bu konuda bildirim yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanır.

9.4. yönetmelik lisans sahibinin tercihine göre onaylanır, ilaveler ve değişiklikler yapılır ve nihai kullanıcı sözleşmenin 3.1.2. maddesine aykırı düşmemek kaydıyla, bildirim yapma usullerine uygun şekilde durumdan haberdar edilir.

9.5. Sözleşme aşağıdaki durumlarda feshedilebilir:

9.5.1. Her hangi bir zamanda tarafların anlaşması üzerine,

9.5.2. Nihai kullanıcının sözleşme gereği taahhütlerini ihlal etmesi sonucunda lisans sahibinin inisiyatifiyle tek taraflı olarak iptal edilmesi sonucunda,

9.5.3. Taraflardan her hangi birinin inisiyatifiyle, en az 30 (otuz) takvim günü öncesinden diğer tarafa bilgi vererek,

9.5.4. sözleşmeyle veya yasalarca öngörülmüş diğer gerekçelerle.

10. Diğer hükümler

10.1. Sözleşme, sözleşmenin imzalanması ve icrası Rusya Federasyonu mevzuatlarına tabidir. Sözleşmeyle düzenlenmemiş veya tam olarak düzenlenmemiş tüm konular Rusya Federasyonu maddi yasalarına uygun olarak düzenlenir.

10.2. Sözleşmeden kaynaklanacak anlaşmazlıklar öncelikli olarak şikayet bildirme yoluyla çözümlenecektir. Taraflar arasında bu şekilde uzlaşma sağlanamaması durumunda, dava lisans sahibinin bulunduğu yerdeki mahkemede görülür.

10.3. sözleşmede başka türlü ifade edilmemiş ise, taraflar birbirilerine sözleşme gereği tüm bildirimleri; 1) elektronik posta ile; a) eğer alıcı nihai kullanıcı ise, lisans sahibinin elektronik posta adresiyle birlikte, sözleşmenin imzalanması sırasında nihai kullanıcının belirttiği kendi elektronik posta adresine, b) sözleşmenin imzalanması sırasında lisans sahibinin belirttiği kendi elektronik posta adresine, 2) nihai kullanıcının kişisel kabinindeki elektronik mesajlar kısmına; 3) faksla; 4) taahhütlü posta ile veya teslim teyitli kurye ile gönderirler.

10.4. İşbununla nihai kullanıcı kendisi hakkındaki bilgilerin (sözleşmenin imzalanması ve icra edilmesi esnasında edinilen kişisel bilgileri dahil) işlenmesi ve sunulması için, ayrıca yasalar gereği sözleşme süresi boyunca ve sözleşme süresi dolduktan sonraki 3 (üç) yıl boyunca bunların işlenmesiyle ilgili diğer çalışmaların yapılabilmesi için lisans sahibine, üçüncü şahıslara yazılı onay vermiş olur.

10.5. Her hangi bir sebeple sözleşme maddelerinden birinin veya birden fazlasının hükmünü yitirmesi durumunda, bu hükümsüzlük sözleşmenin yürürlükteki diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

10.6. Taraflar sözleşme hükümleriyle ters düşmemek kaydıyla, diledikleri zaman yazılı bir belge niteliğinde imzalı bir sözleşme düzenleyebilir.

Hizmet Kullanma Yönetmeliği

1. Genel hükümler

1.1. İşbu belge platform ve site kullanımıyla ilgili koşulları ve sınırları belirler.

1.2. işbu yönetmelik http://lingualeo.com/blog/tr/termsofuse/ adresindeki internet ağında yer alanlisans sözleşmesinin (bundan böyle sözleşme denecek) ayrılmaz bir parçasıdır.

1.3. işbu yönetmelikte kullanılan kavramlar ve tespitler sözleşme metni için belirlenen anlamlarında kullanılmıştır.

2. Platform ve siteyi kullanmakla aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

2.1. Platform ve siteyi kullanmaya başlamadan önce işbu yönetmeliğin ve sözleşmenin koşullarını tam olarak öğrendiniz.

2.2. Platform ve siteyi her hangi bir formda kullanmaya başlamanız, işbu yönetmeliğin ve sözleşmenin tüm hükümlerini hiçbir istisna ve sınırlama olmaksızın tam olarak kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Platform ve sitenin başka koşullar altında kullanımına izin verilmemektedir.

2.3. İşbu yönetmeliğin ve sözleşmenin koşullarını kabul etmiyorsanız veya bunların çerçevesinde sözleşme imzalamaya yetkiniz yok ise, en kısa zamanda platform ve siteyi kullanmayı sona erdirmeniz gerekmektedir.

2.4. Yönetmelik (ya da her hangi bir kısmı) her hangi özel bir bildirimde bulunmaksızın lisans sahibi tarafından değiştirilebilir. Yönetmeliğin yeni düzenlemesi, yönetmeliğin yeni düzenlemesinde başka türlü belirtilmemişse, siteye konulduktan sonra ya da uygun her hangi başka bir biçimde nihai kullanıcı bilgilendirildikten sonra (sözleşmenin 8.4.maddesi) yürürlüğe girer.

3. Platform ve site kullanımına ilişkin genel koşullar:

3.1. Platform ve site kullanım yetkileri kapsamında platform ve sitenin fonksiyonlarının kullanımına ancak nihai kullanıcı tarafından lisans sahibinin sitesinde kayıt ve yetkilendirme yapmasından sonra izin verilir.

3.2. Yönetmeliğin 3.1. maddesinin yanı sıra, sözleşme imzalandığı andan itibaren kayıtlı nihai kullanıcıya platform ve sitenin ek işlevlerine erişim izni verilir.

3.3. Fonksiyonlarının sağladığı imkanlar dahil olmak üzere, platform ve sitenin kullanımına ilişkin bir takım teknik, organizasyonel ve ticari şartlar sitede ayrıca belirtilerek veya nihai kullanıcılara bildirim yapmak suretiyle nihai kullanıcılar haberdar edilir.

4. Site kullanım lisansı ve platform ve sitenin kullanımına izin verilmesi:

4.1. Lisan sahibi kendisine ait platform ve sitenin işlevselliği çerçevesinde basit lisans (münhasır olmayan) koşulları altında platform ve sitesinin işlev kullanım hakkını, ayrıca kendisine ait platform ve sitenin ek işlevlerini kullanma yetkisini tercih edilen tarife ve/veya tarife planına uygun olarak nihai kullanıcıya verir.

4.2. nihai kullanıcıya görsel, metin, ses ve video kayıtlarını, ayrıca işbu yönetmeliğin 5. Maddesine uygun sınırlamalar ve garantilere riayet etmek koşuluyla telif haklarına ve/veya benzeri haklara (bundan böyle içerik denecek) dahil diğer nesneleri yayınlama (dış kaynaklardan yayınlama dahil olmak üzere) düzenleme ve silme yetkisi verilmektedir.

4.3. Lisans sahibi nihai kullanıcının yerleştireceği içeriğin miktarı için limitler belirleyebilir, kendisine ait platform ve/veya sitenin kullanımıyla ilgili diğer teknik sınırlamaları uygulayabilir. Bunlarla ilgili lisans sahibinin tercih edeceği biçimde ve özelliklerle nihai kullanıcılara bilgilendirme yapılacaktır.

4.4. Lisans sahibinin sitesinde yer alan içeriğin, ayrıca lisan sahibinin platform ve/veya site içeriğine dahil tasarım öğelerini, bilgisayar programları ve veri tabanlarını, bunların zıtlarının ve modifikasyonlarının kopyalanmak (çoğaltmak) suretiyle kullanılması dahil olmak üzere, lisans sahibine ait platform ve/veya sitenin farklı şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır.

5. işbu yönetmeliğin koşullarını kabul etmekle aşağıdakileri teyit ve garanti etmektesiniz:

5.1. Lisans sahibinin platform ve sitesinin kullanımına ilişkin sözleşmeyi imzalamak ve ifa etmek için gerekli tüm hak ve sorumluluklara sahipsiniz.

5.2. Platform ve sitenin tarafınızdan kullanımı sözleşme hükümlerine, yasalara ve genel kabul görmüş uygulamalara, aynı şekilde işbu yönetmelik hükümlerine riayet etmeniz koşuluyla, yönetmelikle izin verilen amaçlar doğrultusunda olmalıdır.

5.3. Platform ve sitenin çalışmasına (veya platform ve sitenin çalışmasına destek olan ilgili donanımın, ağların veya yazılımın çalışmasına) ters düşen ve engel olan hiçbir işi yapmayacaksınız.

5.4. Belirli amaçlar için platform ve siteyi kullanıyor olmanız, üçüncü şahısların maddi ve/veya manevi haklarını, aynı şekilde yürürlükteki kanunların gerektirdiği yasak ve sınırlamaları, sınırlama olmaksızın telif ve benzeri hakları, ticari marka haklarını, hizmet markası ve ürün menşe adlarını, endüstriyel numune haklarını, insanların, hayvanların, ölülerin v.b. görsellerini kullanma haklarını, ihlal etmediğiniz, tarafınızdan yerleştirilen içerik şiddet, pornografi, uyuşturucu, ırk veya etnik nefreti savunan, bireylerin onur, haysiyet ve ticari itibarını zedeleyici, rahatsızlık veren herhangi bir bilgi ve/veya görüntü içermediğini, içeriğin kullanımıyla ilgili yetkililerden gerekli izinleri aldığınız varsayılmaktadır.

6. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin kullanım lisansı

6.1. işbu yönetmelik ve sözleşme hükümlerini kabul etmekle, lisans sahibinin sitesine ekleyeceğiniz (yerleştireceğiniz veya yayınlayacağınız) içeriğin basit (münhasır olmayan) kullanım lisansını lisans sahibine ücretsiz vermiş olursunuz.

6.2. Bahsi geçen basit (münhasır olmayan) içerik kullanım lisansı dünyanın bütün ülkelerinde kullanım için bu tür bir içeriği oluşturan telif hakları ve/veya benzer haklara konu özel hakların geçerlilik süresi boyunca lisans sahibine aynı zamanda tarafınızdan siteye eklenmiş içerikle birlikte verilmiş olur.

6.3. lisan sahibine verilen basit (münhasır olmayan) lisans çerçevesinde içerikten aşağıdaki şekillerde faydalanılmasına izin verilir:

 • İçeriğin çoğaltılmasına, yani; içeriğin her hangi bir formda bir veya daha fazla kopyalarının hazırlanmasına ve ayrıca elektronik cihaz belleğine kaydedilmesine (çoğaltma hakkı)
 • İçeriğin kopyalarının dağıtılmasına, yani; ağlarla veya diğer şekilde olanlar, satış, kiralama, kiraya verme, ödünç olarak verme, bu amaçlardan her hangi birisi için ithal etme de dahil, her hangi bir biçimde çoğaltılmış içeriğe erişime (dağıtım hakkı)
 • İçeriği kamuya göstermeye (kamuya gösterim hakkı)
 • İçeriğin her hangi bir insanın kendi tercihine göre interaktif olarak dilediği yerden erişebileceği şekilde bildirilmesine (genel bilgilendirme hakkı)
 • İçeriği değiştirmeye, yani bir dilden diğerine çevirmek de dahil olmak üzere içerik üzerinde değişiklik ya da geri dönüşümünün sağlanmasına
 • Alınan yetkilerin tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretme hakkı (alt lisans hakkı) izin verilir.

7. işbu yönetmeliği kabul etmekle, aşağıdakileri anlamış ve kabul etmiş olursunuz:

7.1. Platform ve site gerçek kişilerin bireysel, ailevi, evsel ve bireysel girişimciliği ile ilgili diğer ihtiyaçları için düşünülmüştür. Platform ve sitenin ticari amaçlar için kullanımına izin verilmez.

7.2. Platform, site kullanım yetkisi ve platform ve site ek işlev kullanım yetkisi “olduğu gibi” verilecek olup, bu konuda platform, site ve platform ve site ek işlevinin onun talepleri doğrultusunda olacağına, erişimin kesintisiz, hızlı, güvenli ve hatasız sağlanacağına, platform, site, platform ve site ek işlevin kullanımından elde edilen sonuçların hassas ve güvenilir olacağına, her hangi bir ürünün, hizmetin, bilginin veya platform, site, platform ve site ek işlevinin kullanımından elde edilen diğer bir içeriğin kalitesinin sizin beklentilerinize cevap vereceğine, platform, site, platform ve site ek işlevin kullanımı sırasında oluşacak tüm hataların giderilebileceğine dair hangi bir garanti verilmemektedir.

7.3. Lisan sahibinin nihai kullanıcı tarafından kişisel sitesine konmuş içerikle (nakledilerek yayınlananlar dahil) hiçbir bağlantısı yoktur. Bu içeriğin ya da bileşenlerinin içeriğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini, aynı şekilde yasala uygunluğunu ve nihai kullanıcının bunları kullanma yetkisi için yeterli kapasiteye sahip olup olmadığını denetlemez.

7.4. Özellikle aşağıdakiler için platform ve siteyi kullanmanız yasaktır:

 • Korsan içeriğin yerleştirilmesi ve/veya dağıtımı;
 • Pornografik içeriklerin, pornografi ve çocuk erotizmi ve cinsel içerikli hizmetlerin reklamlarının yerleştirilmesi ve/veya dağıtımı;
 • Aşırılık içerenler dahil olmak üzere, ayrıca ve ırk, milliyet, din, dil, cinsiyet gerekçesiyle bastırmak insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeye yönelik şiddet eylemlerini teşvik edici, ya da diğer yasadışı eylemleri işlemeye davet eden hayvanlara insanlık dışı muameleye, silah, narkotik maddeler ve bunların öncülerinin üretim ve kullanım prosedürlerini açıklamaya yönelik yasaklanmış her türlü bilginin yerleştirilmesi ve/veya dağıtımı;
 • diğer sitelere bağlantıları öncelikli veya özel olarak yerleştirme;
 • Ön izinlerini almadan diğer nihai kullanıcılara reklam materyallerinin dağıtımı (spam)
 • Lisans sahibinin sitesindeki sayfa ve dosyalara veya ona nakledilenlere erişimi şifre veya başka bir yolla kısıtlama.

7.5. Yasakları dikkate almadan platform ve siteyi kullanırsanız, saldırgan veya müstehcen bilgiler içeren, ayrıca üçüncü tarafların haklarını ihlal edici içerik bulabilirsiniz.

7.6. içerik muhteviyatıyla ve yasalara uygunluğu ilgili tüm sorumluluk bu içeriği oluşturan ve/veya lisans sahibinin sitesine ekleyen kişiye aittir.

7.7. işbu yönetmelik, sözleşme ve/veya yürürlükteki kanunlarca belirlenmiş her türlü yükümlülüğün ihlalinden ve bu ihlallerin sonuçlarından doğan (lisans sahibi veya diğer üçüncü şahısların maruz kalacağı kayıp ve zararlar dahil) sorumluluklar sadece size aittir.

7.8. Üçüncü şahıslara ait her türlü maddi ve/veya manevi haklarının, aynı şekilde kanunlarca yasaklanmış ve kısıtlanmış hakların ihlali konusunda her hangi bir şikayet olması durumunda, lisans sahibinin talep etmesi üzerine, kendi pasaport bilgileri ile birlikte, meydana gelen şikayetleri kendi imkanları ile ve masraflarını kendisi karşılamak suretiyle gidereceğine dair noterden tasdikli bir taahhütnameyi lisans sahibine ibraz ederek, resmi bir kimlik tespiti yaptıracaktır.

7.9. lisans sahibi 7.9.maddede bahsedilen yazılı taahhüdü sizden alıncaya kadar dilediği içeriği siteden kaldırma ya da geçici olarak erişimini engelleme hakkını kendinde saklar.

7.10. İşbu yönetmelik kurallarının, sözleşme maddelerinin ve/veya kanun hükümlerinin defalarca ihlal edilmesi söz konusu olduğunda, lisans sahibi kaydınızı (hesabınızı) bloke edebilir, veya platform ve site kullanımını tamamen engelleyebilir (durdurabilir).

7.11. Sizin tarafınızdan üçüncü şahısların haklarının, ayrıca kanunlarca belirenmiş yasak ve kısıtlamaların ihlal edilmesi sonucunda lisans sahibinin sizi sorumluluğunu üstlenmeye veya tazmin etmeye davet etmesi halinde, lisans sahibinin uğradığı tüm zararların tamamını ödemekle yükümlüsünüz.

7.12. Lisans sahibi sitedeki özel blokta reklam yerleştirme ve diğer kaynaklara bağlantı verme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, lisans sahibi reklam materyalleri ve bu tür kaynakların erişilebilirliği ve içeriği konusunda, ayrıca bu kaynakların, bunların içeriğinin ve reklamının kullanımından doğan sonuçlar için hiçbir sorumluluk taşımaz.

7.13. Lisans sahibi sizin tarafınızdan sebebiyet verilen ihlallerle ilgili ve yukarıdaki koşullar altında sizin zarar veya kaybınıza neden olan ne tür olursa olsun her sorumluluktan muaf tutulur.

7.14. lisans sahibi nihai kullanıcıların herkesin erişebildiği kişisel bilgilerin herhangi biri tarafından kullanılmış olmasından sorumlu tutulamaz.

7.15. Her durumda lisan sahibinin sorumluluğu 1.000 (bin) Ruble ile sınırlı olup, sadece hatalı olduğu durumlarda sorumlu tutulur.

8. Site kapsamında meydana gelen önemli olaylar hakkında lisans sahibinden gönderilecek elektronik bilgilendirme mesajlarının (bundan böyle bildirimler denecek) kayıt sırasında belirttiğiniz elektronik posta adresinize gelmesini, aşağıdaki koşullar altında kabul etmiş oluyorsunuz:

8.1. Lisans sahibi bildirimleri kendisine ait platform ve/veya site fırsatları hakkında ve/veya bilgi kaynaklarındaki değişiklikler hakkında nihai kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla kullanacağını taahhüt etmektedir.

8.2. Lisans sahibi ek mesajlar ve bildirimler gönderebilir. Bunları aldığınıza dair teyidi yetkilendirmeden sonra erişiminize açılan profil sayfasında belirtebilirsiniz.

8.3 Lisansör kullanıcıyı ödemeye yönlendiren mesajlar, bilgi mesajları ve ayrıca pazarlama mesajları gönderebilir. Ödemeye yönlendiren mesajlar son kullanıcının Site üzerindeki eylemlerine dayalı olarak ya da son kullanıcı ile Site arasındaki etkileşim kapsamında belirtli etkinliklerin tekrarlanması baz alınarak gönderilebilir. Diğer mesajlar indirim dönemleri ya da promosyonlar sırasında ve ayrıca kullanıcıları web sitesindeki değişikliklerden haberdar etmek amacıyla gönderilebilir.

8.4 Mesajların sıklığı farklı etkenlere ve Son Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen eylemlere bağlı olabilir. Aynı zamanda, Son Kullanıcının yüksek miktarlarda mesaj almamasını garanti etmek için azami çaba göstereceğimizi taahüt ederiz.

8.5. Mesajları almanın iptaline ilişkin seçenek her epostanın sonunda bulunmaktadır. Son Kullanıcı mesaj aboneliğinden çıkma isteği ile teknik destek hizmetine (support@lingualeo.com) başvurduğu takdirde Lisansör kullanıcının talebine daima cevap verir.

9. Kişisel bilgileri kullanma koşulları:

9.1. işbu yönetmelik ve sözleşme koşullarına iştirak ederek, sizinle lisan sahibi arasında sözleşme yapılması amacıyla verilen kişisel bilgilerinizin otomatik olarak işlenmesine ve ileride kullanılmasına izin vermiş olursunuz.

9.2. Platform ve sitenin işlevselliğinin imkan sağladığı durumlarda, kendi kişisel bilgilerinize diğer internet kullanıcılarının erişim seviyesini kendiniz belirlemiş olursunuz.

9.3. Platform ve siteyi kullanmakla, kişisel bilgilerinizi verdiğinizde internet kullanıcılarının bunları almasına imkan verdiğinizi kabul ve teyit etmiş olmakta, kişisel bilgilerinizin herkesçe erişilebilir olduğunu varsaymakta, ayrıca kişisel bilgilerinizin federal yasalar gereği istendiği durumlarda gizlilik koşuluna riayet edilmeyeceğinin bilincindesinizdir.

9.4. sözleşme ve yönetmeliği uygulamak amacıyla gerekli olan fakat herkese açık yapmadığınız kişisel bilgilerinizin üçüncü şahıslara aktarılacağını kabul etmektesiniz.

9.5. Nihai kullanıcı kendisine ait cookies’lerin, sitede kullanıcı istatistiklerinde ve analizlerinde kullanmak ve reklam mesajlarının optimize edilmesi maksadıyla, üçüncü şahıslarca görülme dahil olmak üzere,  lisans sahibinin sayfasında hafızada saklanacağını kabul etmektedir.

10. Diğer koşullar:

10.1. kayıtlı nihai kullanıcı hiçbir surette işbu yönetmeliğe ve sözleşmeye ters düşmeyecek ve kendisinin oluşturduğu hesabını kullanma şeklini kurallarını kendisi belirler.

10.2. Nihai kullanıcının lisan sahibinin sayfasında yetkilendirme için kullanılacak kendine ait bilgileri (kullanıcı adı ve şifresi) üçüncü şahıslardan gizleme sorumluluğu kendisine aittir. Lisans sahibinin sitesinde kullanıcı adı ve/veya şifre girerek yapılan tüm işlemler nihai kullanıcının kendi yaptığı işlemler olarak varsayılır.

10.3.Platform ve siteyi kullanarak, materyallerin başka bir nihai kullanıcı tarafından yasadışı yerleştirilmesi de dahil olmak üzere, sizin hak ve/veya menfaatlerinizin ihlal edildiğinin tespit etmeniz halinde, bu durumu lisan sahibine bildirmeniz gerekmektedir. Bunun için sizin hak ve/veya menfaatlerinizi ihlal eden materyalleri de içeren, sitenin sayfasına köprü bağlantı yaparak ihlal durumunu açıklayıcı detaylı bir yazıyı lisans sahibine copyright@lingualeo.com adresine göndermeniz gerekir.

 

 

Stroiteley Boulevard 4, Building 1, Section G, 143402 Krasnogorsk, Rusya